lang['product']['f_intro_to_friend']?>

Mã số : CXV3x35

Sản phẩm : Dây cáp điện CXV3x35 + 1x16mm2

Giá : 210.000 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)